شعر

سازم تورا؛ نازم تورا

درجا‍ی دل اندازم تورا

سوز‍ی زنی؛ ساز‍ی زنی

چنگی به جانم درزنی

خواهم تورا؛ بوسم تورا

پروانه درآتش زنی

رخسار نوگل؛ گیرم تورا

نرگس تمنا؛ خوانم تورا

گرشعله خیزد ازجگر

چون لاله خیزد از دلم

ملک سلیمانت کنم

پادشه دلم کنم

  از مجموعه دفتر بی‌خط

/ 1 نظر / 54 بازدید